Vi er alltid tilgjengelig når dere trenger vår hjelp.

Gravminnet


De fleste synes det er godt å ha en grav å gå til, spesielt på merkedager og i høytidene. Et gravsted hjelper pårørende å gi utløp for sorgen. Og er av betydning for etterslekten for å bevare et minne om familie, venner og bekjente som har gått bort.

Dersom det ikke allerede finnes en familiegrav som skal benyttes, må en få ny grav på den kirkegården som avdøde soknet til. Vi hjelper til med å fremlegge ønsker overfor kirkegårdsmyndighetene (kirkevergen).

Fri grav
Alle har rett til en såkalt fri grav i kommunen de bor i når de dør, såfremt det gjelder en enkelt grav. En "fri grav" er kun fri for avgift i 20 år (jevnfør gravferdsloven § 6 og § 19). Ved eventuell gravlegging av askeurne i samme grav innenfor tidsrommet på 20 år, regnes ny fri gravperiode fra gravleggingen av askeurnen.

20 år etter gravleggelsen kan kommunen gi tillatelse til at andre blir gravlagt i den samme graven, men de etterlatte kan hindre dette ved å betale en avgift, eller "feste graven" når friperioden er over.

Den som er ansvarlig for fri grav - fester - skal gis anledning til å feste graven ved fredningstidens utløp, og har ansvar for at dette eventuelt blir gjort. Kirkevergen sender ut varsel om forfall til den som står som ansvarlig. Dersom feste ikke er opprettet innen seks måneder etter forfall, faller graven tilbake til kirkegården. Det er festers plikt å melde adresseforandring.

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten samtykke av festeren. Dersom festerens samtykke ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.

Flere kistegraver kan festes sammen som ett gravsted. Feste av gravsted kan bare skje i forbindelse med dødsfall. (Den graven som tas i bruk først i et gravsted er fri i 20 år).

Anonym grav
Det er også mulig å få en anonym grav i minnelund eller fellesgrav. På slike gravsteder står det ikke navn på de gravlagte, og det betales ikke for graven verken ved gravleggelsen eller senere.

For minnelund med navneplate ta kontakt for informasjon.

Se også lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd

Utskriftsversjon

2019 © Lister Begravelsesbyrå - Alle Rettigheter Reservert - post@listerbegravelse.no - Mobil: 91 88 01 09 - Utviklet av: BRKLYN